30, జనవరి 2018, మంగళవారం

కోపం


కోపం
angry కోసం చిత్ర ఫలితం
angry కోసం చిత్ర ఫలితం
angry కోసం చిత్ర ఫలితం


                             
                               మొన్న  ఒక సారి  నాకు కోపం వచ్చింది 
                        తగ్గిన్నతరువాత జ్ఞానం వచ్చింది 
                                అప్పుడు సిగ్గేసింది 

                                 జననం ,మరణం వెన్నంటొస్తే 
                                 తప్పదులేమరి ఎవ్వరికి 
                                 కోపం, తాపం విజృంభిస్తే 
                                 అందరు ఒకటే ఎప్పటికీ 
                                 అప్పుడె నిలబడు వాడంట 
                                 స్థిత ప్రజ్ఞుడై  వెలుగంట 


                తుల్యం   పరోపతాపిత్వం 
                క్రుధ్దయో: సాధునీచయో: | 
                న  దాహే జ్వలతోర్భేద:
                చందనేంధనయో: క్వచిత్ || 


                                                                        సుత //                                                

           
                  

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి