15, జనవరి 2017, ఆదివారం

సంక్రాంతి

                                                                 సంక్రాంతి                                                                                                                    Image result for sankranti images                         Image result for sankranti images    Image result for sankranti images             Image result for sankranti images                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ముచ్చటైన   ముగ్గుతోన    ముంగిలి 
                                 పట్టు  పరికిణీల తోన   సందడి 
                      ఉషోదయం  లేచింది   హరిదాసూతో 
                      ప్రొద్దున్నే  గడచింది  బసవన్నా తో 
                      ప్రతి  ఇంటను  భగ భగ మను  మంటలు 
                      చుట్టూ తా   చేరెనులే   జంటలు 
                      పలురకాల   రుచికరమగు  వంటలు 
                      అభోజనం   చేయలేరు   ఎవ్వరు 
                      బంధువులతో    కళకళ 
                      అనుబంధపు    మిలమిల
                      నిగ నిగ  మను    మేనిపై 
                      ధగధగ మను   నగలతో 
                       పట్టు చీర  కట్టుతో 
                       పట్టరాని   సంతోషం  
                       కోడికెంత    పౌరుషం 
                       ఎగిరితన్ను  సాహసం 
                       గెలిచిందా     వీర 
                       ఓడిందా   కూర 
                       చుట్టూతా   సంతోషం
                      చూడనట్టు  మన చట్టం 
                     రాత్రి అంటే రాజీలేని చీకటి 
                   సంకు రాత్రి అంటే వెలుగు కాక ఏమిటి 
                   అదీ వెలుగులగని సంగతి 
                  ఇదీ సంక్రాంతిసంబరాల సందడి 


                                                               సు త //                        
                        

1 వ్యాఖ్య: