31, డిసెంబర్ 2016, శనివారం

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

Image result for new year 2017 images

                                     నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 

                                యుగం    అది   కాలానికి   కొలమానం  కావచ్చుఁ 
                       కానీ మనిషిని బట్టి  మారే  విచిత్ర చిత్రం 
                       ఆత్మీయత  కోరు క్క్షణం  కాదా  ఒక యుగం 
                      మనసు మనసు  కలసినచో  యుగమే  ఓ క్క్షణం 
                       చరిత్రలో  ప్రతీ క్క్షణం   అనుభవాలమయం 
                       రాబోయే కాలానికి  అదే కదా  బలం 
                       చేదు చూపి  చాచి కొట్టి  గతమంతా  కదలినా 
                       చిరు ఆశల  కల తప్పదు  కదిలే  ఈ సృష్టి లో 
                       సాధకులకు  ప్రతీ క్క్షణం  అమూల్యమైన వరం 
                       సోమరులకు  రేపుకూడ  చాలదన్న భయం 
                       తృప్తి తోన  జీవిస్తే   కనీస  మొక్క క్క్షణం 
                                  మన జీవిత  సమరం లో  అదే గొప్ప క్క్షణం 


                                                                                 సు త //


1 వ్యాఖ్య: