14, జూన్ 2017, బుధవారం

శ్రీ విజయచాముండేశ్వరి

                                                  శ్రీ విజయచాముండేశ్వరి                                                                                                                                                                                                                                                                            
Displaying IMG_20170614_095515_1.jpg


                                   చిద్విలాసమే  నీ మోముకోసమై  తపియించె
                              మా నివాసమే     నీ విలాసమై       శోభిల్లే
                              కైలాసంబును  వదలి         శాంకరి
                              అత్తిలి పురమును  చేరె      అభయంకరి
                              ఇకపై  అభయము, నభయము, విజయము
                            ఎపుడూ   శ్రీ విజయచాముండేశ్వరినిలయము 

                                                                                                                                            సు.త  //
   
                                                                                

2 వ్యాఖ్యలు: