22, జూన్ 2017, గురువారం

సి నా రె

                                                                         సి నా రె 
Image result for c narayana reddyImage result for c narayana reddy


                       చూ సినారె   అందరూ  విస్తుబోయి 
               మానే సినారె  కొందరు మూగబోయి 
               రా  సినారె  అయ్యవారు రెచ్చిపోయి, విశ్వంభర విన్యాసం ఏరి కోరి 
              ప్రతిపదము  విద్వత్తై , విద్యుల్లత వలె  మెరయ 
               జ్ఞానపీఠ మెచ్చింది ,  ప్రక్కచేరి మురిసింది 
              జనబాహుళ్యం పరవశించి,  పెదవులలో పలవరించింది                                                                                                        సు.త //2 వ్యాఖ్యలు: