24, నవంబర్ 2016, గురువారం

బాలమురళి

                                                                 

                                               బాలమురళి


Image result for balamuralikrishna family                                           


 బా       లుడైనా , బాలేందు శేఖరుడిని కూడా
        క్షలాది జనాన్నే కాదు, లక్ష్మీవల్లభుడిని కూడా
 ము      రిపించే     సంగీత గానం తో
        మింపచేసే
 ళి       జండ్రి  సంగీత సరళి,  మన   బాలమురళి 
                                                                             

                                                                                                                                                                            సుత//                               

                           
     

2 వ్యాఖ్యలు: