3, డిసెంబర్ 2016, శనివారం

బ్లాక్ మనీ

                                                           బ్లాక్ మనీ 
Image result for black money images                   ముసుగేసిన అమ్మాయిలా ఉంది రా ధనం 
                   ముసుగుతీసి వెలుగులోకి దారి చూపరా 
                   చీకటిలో అందానికి మిలమిలేందిరా 
                   వెలుగుసోకితేనే దాని విలువ సోదరా 

                                                             సుత /                                                             

1 వ్యాఖ్య: