18, నవంబర్ 2014, మంగళవారం

అమ్మ 5

అమ్మ 5
. ..


                  1.            కడలి    చిలుక       వెలువడినటి

                                 సుధను      గ్రోల       కలబడగా

                                తొణికిసలాడిన  భాండము   చిందించిన

                                అమృతమే భువిని చేరి అమ్మగ మారెన్


                                             --------                2.            ఎది  అవనిని    అతి మధురము

                               ఎది    అవనికి        జీవధార

                               ఎది మనువుకు పిదప మరచు

                               అమ్మలగన్న అమ్మ   అదియుకదమ్మ .                                                 ---------


                3.           తనువంతయు             కుమ్ముతున్న

                             ఇసుమంతయు విసుగురాక పాలను కుడిపి

                              బాలకునిన్   బజ్జోమని    రేయంతయు

                             జాగరణతొ   జోల పాడె     జాలిగ మాత .

                                          ------------

              4.           గురువులు    ఎందరుయున్నను

                            తొలి పలుకులు     నేర్పినట్టి

                            తడబడు  అడుగుల    బుడతడి

                           తొలి గురువగు  అమ్మకు  సాటెవరుర  కన్నా .

                                        -----------------

             5.            జీవుల సృష్టి చేసి బాగోగులు చూడగ మదిని గోరి

                           ఇచ్చగ వచ్చి నట్లు తానచ్చట ఇచ్చట ఉండలేక

                           బాగుగ ఆలోచించి తనమారుగ ఒక్కరి నిల్పగోరి

                           కమ్మని తియ్యని  అమ్మను ప్రతి ఇంటను నిల్పెనతడు .

                                           ------------                                                                                                        సు .త /
.
                       

.

1 వ్యాఖ్య: