21, నవంబర్ 2014, శుక్రవారం

సంగీతం

                                 

                    ప :          స రి గ మప ద ని స       అను విధము


                                   పండిత    పామర         రంజితము

                                   సుస్వర  సుమధుర      సంగీతం

                                   పాడిన  వారిదె            వైభోగం 

                                   రాముని కొలిచినచో      మనము

                   సర్వశుభంకర మే      నిజము                                స :


                    1చ :          రామ రామ అని హనుమయ్య

                                    మదిలో రాముని చూపెనయ

                                   సంగతులంటూ  త్యాగయ్య

                                   రామునె     ఇంటికి రప్పించెనయ


                                     సా. .      స ని ద ప మ గ

                   గా . .    గ రి స ని ద ప మా                                       స :                     2చ :           ముత్తుస్వామి   దీక్షితులు

                                      శ్యామశాస్త్రి       ప్రబృతులు

                                       సంగీతంలో     పండితులు

                                      శారదకెపుడూ   ప్రియతములు

                                 

                                   స సా స   రి రీ రి   గ గా గ   మ మా మ


                స.  ని.  ద.  ప.  మ .. . గ                                           స :                             

                               
                                   

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి