19, నవంబర్ 2014, బుధవారం

లేని

                             
లేని

                                      సంస్కారము లేని    విద్య

                                        ప్రాణమాపగ లేని    విత్తము

                                       ప్రేయసికాని పత్ని ,స్నేహితు లేని

                                 స్వర్గమదేమి    లాభమీశ్వరా .

                               

1 వ్యాఖ్య: