16, ఫిబ్రవరి 2015, సోమవారం

ఢమరుకం

siva కోసం చిత్ర ఫలితం


                 ఢ మ ... ఢ మ

         ఢ మ ... ఢ మ ....... ఢ మ రుకం

          మ్రోగుతూ    సాగుతోంది ..     తాండవం                          ఢ మ:


         ముని ..   జన ..   ఘన ప్రమధఘణ    సేవితం

        ఉమా   సహిత      పరమేశ్వర  శోభితమ్                         ఢ మ:


          శిరసున     గంగా       తరంగమూగటం

       శ శి    కిరణం     సోకి      అది మెరవటం                          ఢ మ:        మూడు  కనులు   ముచ్చ టగా    త్రిప్పటం

         అది  చూడాలని    శిరస్సు   త్రిప్పె   పన్నగం                  ఢ మ:


         ఆరుడుగుల     అందమైన      తాండవం

         జగములనది    ఊపుమీద      ఊపటం                         ఢ మ:           ధిమి ..ధిమి ..ధిమి..  ధిమి ..  కదలటం

         మదిపుష్పమై     శివచరణం       చేరటం                        ఢ మ :

                                                                                                                                                                                              సు .త //
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి