27, ఫిబ్రవరి 2015, శుక్రవారం

పాలు

milk కోసం చిత్ర ఫలితం


                                         పాలవాడి   గిన్నె   పానీతొ  నిండేను

                                    తాగువాడిగోల    చూడననుచు

                                    పాలుపట్టుట కూడ   బాలింత  సిగ్గేను

                                    బాలలంత   నేడు   ఏల బతుకు
1 వ్యాఖ్య: