21, ఫిబ్రవరి 2015, శనివారం

వినాయకుడు

                                                  వినాయకుడు

 ప :     తొలుతను నిన్ను కొలిచేమయ్య పార్వతిమానస  సుతా ప్రభో

 కరముతోన కరి శిరముతోన   మమ్మే బ్రోవుము   సదా ప్రభో        తొలుత :

1చ :       మహా శివునినే  భక్త రావణుడు  నిన్నే..    కొలువక గొనిపోగా ..
 
   భక్తుడైన   భగవంతుడైన      ఆ .. నాకేమిటని     అడ్డితివే          తొలుత :

 2చ :      గిరినిబోలు   ఉద్దండ పిండములు    చేసేమాయను   కనలేవా..
 బొజ్జనిండ   ఉండ్రాళ్ళు పెట్టిరని   వారినివదలుట  తగదు కదా..      తొలుత :

3చ :      వ్యాసుడు చెప్పిన భారతమ్మునే..        భేషని వ్రాసిన గురుదేవా
 అందుకె  అయినది  పంచమవేదము   మహా ప్రసాదము మరచెదమా ..                                                                                                   తొలుత :


2 వ్యాఖ్యలు: