21, ఫిబ్రవరి 2015, శనివారం

తెలుగు

                            telugu bhaasha photos కోసం చిత్ర ఫలితం


                               తొలి వెలుగు తొలిగి తెలుగు మలి వెలుగు చూడగోరే 

                             ఇంగ్లీషు వెంట పరుగు ,తీస్తోంది తెలుగు పరువు 

                              పొరిగింటి పుల్లకూర ,అయ్యింది భాషకూడ 

                             దేశ భాషలందు  లె స్సలాంటి తెలుగు 

                             ఇంగ్లీషు తెగులుసోకి ,శో కించుతోంది  ఇపుడు 

                              మాత్రుభూమి కన్న మాత్రుబాషమిన్న 

                             చెవులసోకగానే చిద్విలాసమన్న 

                             హృద్యమైన పద్యం బలమున్నమేటి తెలుగు 

                              ఒడలంత ఒంపులున్న సొగసైనసుందరన్న 

                              ఏ భాషముందు కూడా  తీసిపోదు తెలుగు 

                              చెవులసోకగానే పులకించిపోవు ఒడలు 

                             తెలుగు సోకగానే భారతమ్ము మెరిసె 

                              తె లుగు తేనె తీపి  పోతనయ్య తీసి 

                             కృష్ణమూర్తి కధకు అద్దిచూపగానే 

                              కర్ణామృత మాయె భాగవతం కూడా 


                             అధినేతలంత కలసి అధికారులంత మెలసి 

                               ప్రజలంత వంతపాడి సాగనంపుతోంటే 

                              బ్రతుకుతుందచెప్పు బడాయికాకపోతే 

                              మాత్రుభాషలోన ప్రతివాడు చదువుకుంటే 

                             ఆ పైన దమ్ము ఉంటె ఇంగ్లీషు నేర్చు కుంటే 

                              వెలుగుతుంది తెలుగు నలుదెసలచిమ్ముకుంటూ 

                                బ్రతుకుతుంది తెలుగు  భవితవుంది అంటూ 
                                                                                                                                                                                                            సు.త//
5 వ్యాఖ్యలు: