7, ఫిబ్రవరి 2015, శనివారం

దోమలు

                                              దోమలు


                   యమలోక  బాధలకు  సరి తూగు రేయంట

                   ఆ  భటుల కన్నను  మించేటి  మసికములు

                  పైన  నిండినదంటు    శాఖ   నొక్కటి    తెరచి

                 సమవర్తి   పాపులను   శిక్షించు       కాబోలు  .
               
2 వ్యాఖ్యలు: