8, సెప్టెంబర్ 2015, మంగళవారం

తెలుగు న్యూస్


                                        తెలుగు న్యూస్ భార్యా వియోగం 

సతి పోయెను  మతి పోయెను 

కనుల, జలము సిరులాయెను 

కాళ్ళకు అడ్డము  బిడ్డలు,  శవమే పూదండాయెను

జనుల మదిని, కరుణరసం  పొంగిపొరలె, "చేదు",నిజం. 

                                         

                                                          సు.త //

   

2 వ్యాఖ్యలు: