31, అక్టోబర్ 2015, శనివారం

సిగ్గు లేని తనం

                                 

                                       సిగ్గు లేని తనం 
Image result for mother feeding in train in indiaImage result for mother feeding in train in india


                            

                             నిస్సిగ్గుగ , తన సిగ్గును 
                             జనమంతా చూస్తున్నా 
                             పడతి కొంగు తప్పించెను 
                             పసి నోటికి పాలివ్వగ 
                            సిగ్గులేనితనం , అమ్మగొప్పతనం 
                            సిగ్గు లేనిజనం ,ఎంత  సిగ్గులేనితనం 

                                                  

                                                                  సు.త // 

3 వ్యాఖ్యలు: