11, డిసెంబర్ 2014, గురువారం


16, నవంబర్ 2014, ఆదివారం

శిశోదయం

  శిశోదయం          
               ఏమిటో . . . . అంతా అయోమయంగా ఉంది

               చుట్టూతా . . . హడావుడి

               కడుపులో ఆకలి దంచేస్తోంది

               ఏడుపు . .    ఆగట్లేదు

               అపుడే  . .  ఓ చేయి నన్ను నిమిరింది

               నా నోటికి   అమృతభాండాన్ని అందించింది

               అబ్బ.  .   నా కడుపు నిండింది . .

               అపుడు చూడటం మొదలుపెట్టాను . . ఆ దేవతని

               బొజ్జ నిండిందా నా కన్నా అంది . . మా అమ్మ . . ఓ ముద్దెట్టి

                ఈ లోపల ఎవరో . . నాకేసి చూపించింది. .  సిగ్గుపడుతూ


                అపుడు నాకు ఇంకో ముద్దు . . . వెంటనే మా అమ్మకు , 

               అపుడంది అమ్మ . . నాన్నరా అని

  ఇపుడు నా కడుపే కాదు . . మనసు కూడా నిండింది                                              ఆనందంగా
1 వ్యాఖ్య: