31, జనవరి 2015, శనివారం

అధోగతి
                                        విత్తమందున ,   మానినీ మోహమoదున

                                     మధుపానమత్తుయoదున ,  చిక్కిన

                                     జనులధోగాతిపాలు   ,తప్పదు

                                     ఈశుడెన్నిక్రియల    తప్పిoపజూ సినన్ .
1 వ్యాఖ్య: