2, మార్చి 2015, సోమవారం

చట్టం

law pictures కోసం చిత్ర ఫలితం
                                        చట్టసభ లలోన      చుట్టాలు    పెరిగేను 

                                 చట్టమంటే     నాకు        చుట్ట మనుచు 

                                 న్యాయ దేవత కూడ    మామూలు  అడిగేను 

                                 కళ్ళ    గంతలు కట్టి         చూడననుచు 
                                                                                                సు.త //

2 వ్యాఖ్యలు: