13, ఏప్రిల్ 2015, సోమవారం

స్వచ్చభారత్ -2

swacha bhaarat కోసం చిత్ర ఫలితం


                                      దేహమందున   నీకున్న   శ్రద్ద కాస్త

                     దేశ మందున  చూపించు   నీవు కాస్త


                    శు బ్రతన్నది    నీచుట్టునుండునటుల


                    మెలగ , మిగిలేను ముత్యమై భూమి భారత్
                                                                                                                                                     సు.త//
1 వ్యాఖ్య: