12, ఏప్రిల్ 2015, ఆదివారం

స్వచ్చభారత్ -1


swachh bharat కోసం చిత్ర ఫలితం                               రాజు    పలికినమాట       శాసనం

                    జనుల  శిరసునకదికద    భూషణమ్


                    కదిలెనదిగో  జనమిక      వేలుగ


                    మిగులునికపై  దేశము     నీటుగ 

1 వ్యాఖ్య: