20, జూన్ 2015, శనివారం

పుష్కరాలు 1          pushkaralu కోసం చిత్ర ఫలితం
          పుష్కరంబని మునకలేయ 
          కస్మలంబుతొ మనిషి తేల 
           పాపపుణ్యము దేముడెరుగు 
           దురదతో జనమంత పరుగు 

                                                      సు.త /


3 వ్యాఖ్యలు: