5, జూన్ 2015, శుక్రవారం

కోరికలు

buddha images కోసం చిత్ర ఫలితం

మదిని కోరికలు క్రమ్ముకు ఉంటె , చెదిరిపోవవి మబ్బుల్లా 

చెడ్డవి అయితే గట్టిగా అవి, నిలబడుoటవి, దుర్గంలా 

వాటినిదాటి వెళ్ళాలంటే , చెయ్యాలంట యుద్దంట 

మంచి, చెడ్డ  ఆయుధమంట, నైతికతే  మహాబలంట . 

                                      

                                                       సు.త  / 
  

6 వ్యాఖ్యలు: