1, జూన్ 2015, సోమవారం

ముందర

         నిన్ను నీవు ఉద్దరించు ముందర 

         లోకమంటు ఎందుకంత తొందర 

         మాటలోన రాతలోన సోదరా 

         మర్యాద నింప వయ్య ముందర 

         మనిషి విలువ తేలిపే,  మనసనేది ఉంటె 

         ప్రేమనేది పంచవయ్య ముందర 

         అది పంచుతుంది ప్రేమనేది చూడరా 
                          ---------------        అంజలి స్థాని పుష్పాణి 

       వాసయన్తి కరద్వయమ్ 

       అహొ;సుమనసాం ప్రీతి:

      వామదక్షిణ యో స్సమమ్ । 
  


1 వ్యాఖ్య: