15, జనవరి 2015, గురువారం

ఒక్కటి చాలు
                                              దేవదేవుడు    పైన        చూచి పెట్టిన చుక్క

                        మహిలోన   మానవులు   వానికలిపిన తీరు

                        చక్కచక్కగ   చుక్క       చుక్కలెట్టిన తీరు

                        సంక్రాతికే  శోభ          ఇంటి ముందర ఇంతి

                        ఏ  ఇంట   చూసిన     సరదాలు సందళ్ళు

                        ఏటి కొక్కటి   చాలు     ఇటువంటి  పండుగ

                        చూడ చక్కగ నుండు    శోభాయమానంబు

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి