3, జనవరి 2015, శనివారం

మనోహరుడు

radha krishna photo: radha krishna RadhaKrsna_LG.jpg

                 ప :                  వెన్నెల   కురిసి     యమునే మెరిసి 

                                        చల్లని   గాలికి      మైమరచి 

                                        వేణువు నూదే    మాధవుడు 

                                        రాధకు   కాద      మనోహరుడు 

                                         వేణువు నూ..     దే    మాధవుడు 

                               రాధకు కా. .    ద      మనోహరుడు              వెన్నెల:              1చ :                  వెన్నను    తింటూ..          ఓ కంట 

                                       మురళిని  ఊదుతు      మునిపంట 

                                       కన్నెల     గంటూ          క్రీ గంట 

                      జగతిని       కాచే          ఘనుడoట              వెన్నెల:                2చ :                అందరి  గీత        రాయుటలో 

                                      కొందరి  గీత        మార్చుటలో                                                                                                                                                                                                                                                                                             గిరిధారిగ   గోవుల    కాచుటలో 

                                      గీతాసారం     ఇచ్చుటలో .. 

                                      కృష్ణం       వందే      జగద్గురం 

                     గోపాలాబాలా    నమామ్య హం                         వెన్నెల:                                     
                                      వెన్నెల   కురిసి     యమునే మెరిసి 

                                       చల్లని   గాలికి      మైమరచి 

                                       వేణువు నూదే    మాధవుడు 

                                       రాధకు   కాద      మనోహరుడు 

                                       వేణువు నూ..     దే..      మాధవుడు 

                ఎవరికి     కాదు           మనోహరుడు                        వెన్నెల:వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి