25, జనవరి 2015, ఆదివారం

ఆగష్టు 15

    

                                    ఆగష్టున   ఎగిరింది   ఆ ఎత్తున   జెండా

                        మరతుపాకి  వెన్నుకాయ నిర్భీతిగ  జెండా   

                        స్వరాజ్యమ్ము వచ్చెనని  స్వకేతనం  ఎగురవేస్తే 

                         ఏ రోజున    ఎగిరింది       ఈ వన్నెల  జెండా    

                         నిర్భయంగ  నిక్కచ్చిగ      తిరుగలేక జెండా   

                         దీనికొక్క రంగు అంటు  దానికొక్క రంగు అంటు 

                         రంగులన్ని రంగరించి    పూసుకొన్న జెండా  

                         అర్థమంత మార్చివేసి     అవహేళన చేస్తున్నా. .  

                       తెలుపులోన శాంతిలేక , ఎరుపు విలువ తెలియలేక 

                       కాలుష్యపు కోరలోన   పచ్చదనము కానలేక 

                       కన్నీరుగ మున్నీరుగ   విలపిస్తూ విహంగమై 

                       విశృంఖల మానవాళి    అకృత్యము కానలేక

                       ఉవ్వెత్తున ఎగురుతోంది   మువ్వన్నెల జెండా 

                       ఎగరలేక ఎగరలేక   ఎగురుతోంది  చూడు నేడు 

                    విశే షించి    ప్రకాశంగ   వినువీధిన     జెండా    

                                        

                                                                                                                        సు.త /
                                                                                                             
                                 

1 వ్యాఖ్య: