9, డిసెంబర్ 2016, శుక్రవారం

భయం

Sodhini                                                 భయం
Image result for brahmanandam comedy                   బేలచూపులు   చూసి   లేనిదారులు  వెదికి

                   ఆ  వంక  ఈ  వంక   రక్క్షిo చమని   చూసి

                   కనరాని  దేవుని   పలుమారు   ప్రార్ధించే

                  ఒక్క సారొదిలిన   దాటేను   విశ్వమని . 

2 వ్యాఖ్యలు: