4, డిసెంబర్ 2016, ఆదివారం

ఘంటసాల

                                                       

                                                      ఘంటసాల 
Image result for ghantasala

                   పలికితే   తేనెలవిందు
                   పాడితే   వీనులవిందు  
                  భావమే తనలోమెండు 
                  గంటలా   మ్రోగే కంఠం 
                  పాటలే   సంగీత పాఠం  
                  అందుకేనేమో, ఈవిధిగానం 
                 సురులుకూడా తెగమెచ్చి, పిలిచెనా 
                 అందుకనా, మము వీడి, వెళ్లడం 
                 మమ్ము వీడి  తన  పాట , వదిలెనా 
                 పరవశం గదా ,   పలుకలేమిక
                 అమరగాయకా  సెలవు, లే ఇక  


                                                         సుత//












3 వ్యాఖ్యలు: