31, డిసెంబర్ 2014, బుధవారం

హ్యాపీ న్యూ ఇయర్

                                                   
                                                                                  2015

                      ఎటు చూసిన     ఆనందం      ఎద పొంగిన ఉత్సాహం

                      మదికోరెను  విన్నూత్నం  మరుపాయెను క్షణకాలమ్

                      చిందించెను    మందంతా       మగవారలు రాత్రంతా

                      చేసితివన    ఘనకార్యం       ఆపితివన చెడు కాలం

                      వస్తుండెను పోతుండెను యుగమన్నది బరువాయెను

                      మనిషిలోని    మనసంతా       ఎండమావితీరాయెను

                      కాంతివేగమింతేయని        అంతకన్న    వేగమనుచు

                      అరుణారుణ  కాంతులన్ని అందించెను  శక్తి అనుచు

                      ఎంత పురోగతిని    నీవు     సాధించిన    ఏమాయెను

                      సాటిమనిషి   బాగోగులు  వీసమైన     చూడ లేవు

                      ఏమైనా     ఓ నేస్తం  ,            రాబోయే కాలానికి

                      మనిషి విలువ పెంచుకుంటు  మనసుతోన నడుచుకుంటు

                      సుస్వాగత   గీతమ్మును   కలసిమనం     పాడుదాం .                                                                                                                   

                                                                                                                      సు.త /3 వ్యాఖ్యలు: