13, మార్చి 2015, శుక్రవారం

బ్రహ్మ్వత్వమ్

pandit కోసం చిత్ర ఫలితం

పుట్టినతోడనె    బాపడని   వంశము చెప్పును    ఊరివారికిన్

 జందెముతోన   బాపడని  జనులందరు చెప్పును   చూచినంతనిన్

 నడతలతోన   బాపడని  ఘనులందరు చెప్పును  పలుకరింపనిన్  

 బ్రహ్మము తెలిసిన,  బ్రాహ్మడని బ్రహ్మాండముచెప్పును నలుదిసెలనిండుగన్

  


                                                                                                                                                                                                     సు.త//

1 వ్యాఖ్య: