21, మార్చి 2015, శనివారం

అంజలి

అంజలి

                                               

   
తిధులు , గ్రహముల  ..     కదలిక   నిగ్గుదీసి                                                                                                    
 లోపమున్నచో ..    వాటికి  శాంతి  చూపి
                                   
  పెండ్లి , శుభముసమయమునిర్ణయించి
                                 
  జనుల  మనసులు గెలిచెనమౌనిలాగ,

 తిరుమలేశుని    ఆస్థానమందు  నిలిచె
 మేటి  నగధీరప్రభాకరపూర్ణతేజమనుచు

  ధిగ్ దిగంత   సిద్ధాంత గణకాల పేరుగాంచి

 శ్రీ వేంకటేశుని  చరణాల ఆస్థానసిద్ధాంతిపదవినందు,          శాశ్వతంబవ్వదివికరిగె,                                                             శ్రీ  రేలంగి  తంగిరాల  ప్రభాకర  పూర్ణయ్య  సిద్ధాంతి    ప్రజ్ఞ .


2 వ్యాఖ్యలు: