4, మార్చి 2015, బుధవారం

ఆదర్శం


ramayanam కోసం చిత్ర ఫలితంramayanam కోసం చిత్ర ఫలితం                       అడవిన్ చని  రాఘవుండు   ఆదర్శం బయ్యెరా

                    వెంటనడచి   జానకియే   అబ్బో అనిపించెరా

                   భార్యనొదిలి  భాత్రుక్షేమ  ధ్యేయమై  లక్ష్మణుండు

                   ఉన్నా , తానొల్లనని  సన్యసించె  ప్రియ భరతుడు                                                                                       సు.త //

2 వ్యాఖ్యలు: