8, మార్చి 2015, ఆదివారం

మహాసంగ్రామంfamily war కోసం చిత్ర ఫలితం


                            అదో        మహాసంగ్రామం

                 కాని అక్కడ శతఘ్నులు ,శ తాధికసైన్యం 

                   సైనికుల   కదలికలు     ఉండవు

                    కాని  మాటలు  తూటాల్లా   పేలతాయి

                    గుండెల్లో గునపాలు గుచ్చు కుంటాయి

                   రుధిరం కారదు ,కాని శ త్రువులు  ఆగరు

                 ఇగోతో           వీరవిహారం

                  మౌనంగా      పోరాటం 

                   ఇండియా పాకిస్తాన్  గొడవల్లా ఇవి ఆగవు

                   అలాగని    సమస్యలు   తీరవు

                     నిరంతర       ఆరాటం

                    విడి పోలేని    పోరాటం

                    నెగ్గే వాళ్ళు        ఆపరు

                    ఓ డే వాళ్ళు  ఓ డరు

                     ఇదొక   విచిత్ర  సంగ్రామం

                   కత్తుల్లేని    స్వైరవిహారం

                     నిరంతర    జీవన  పోరాటం

                     ఇది కూడా మహాసంగ్రామమే


                                    సంసారం


                                                                           సు.త //

                                               
                                                                                                

                                                    

2 వ్యాఖ్యలు: