6, మార్చి 2015, శుక్రవారం

బంధం

relationship కోసం చిత్ర ఫలితం


                                                               ఉన్ననాడు   తెలియదు

                                                  లేనినాడు        దొరకదు

                                                  పొరలిపొరలి      ఏడ్చినా 

                                                  తీయనైన      బంధము

                                                  అమృతం పంచేది అమ్మరా

                                                 అందరిలాచేసేది నాన్నరా

                                                 మదిలోపల  భావానికి  ఫ్రెండురా

                                                  ఇలా విడివిడిగా కాకున్నా

                                                 కలిసుంటే         మీఆవిడ

                                                 నీవే       ఓ     స్త్రీ అయితే

                                                 కాదా   మీ   ఆయన

                                                ఓ మని -షీ         తెలుసుకో

                                                నీ మన _సే           మార్చుకో

                                                 మంచితనం        పెంచుకో

                                                మనిషిలాగ        మారిపో                                                                                          సు.త //


               

1 వ్యాఖ్య: