12, డిసెంబర్ 2014, శుక్రవారం

ఓం న మః శ్శి వాయ

   ప :           కైలాసవాసా. .   శివశంకరా

                   శంభోహరా. .    హర   గంగాధరా. .

                  కరుణాంతరంగా. .   మముకావరా

                    పూజింతుము నిను పరమేశ్వరా. .                      కైలాస :

  
 1చ :        అలనాడు గరళము    త్రాగావుట

                  లోకాలను రక్షిo చావుటా

                కాలునిఅడ్డి  బాలుని బ్రోచి

                  చిరంజీవిగా    చేసావుటా                                      కైలాస :

                           

  2చ:       ఆది బిక్షువు     నీ  వై   నా

              అందరికీ   నిధి    నీవే న టా

             నిరతము ధ్యానం   లో   వున్నా

               జగతిని  చల్లగ     చూ సే  న ట                        
                                         
               ఈ  జగతిని చల్లగ  చూ సే న ట                         కైలాస :
                     

 3చ:       సరసన  గౌరీ     సగమైనది

                శిరసే గంగా    నెలవైనది

               ఒడిలో   కొమరుల   జంటున్నది

               ఎదురుగ నందీ     వేచున్నది                                కైలాస :

                                               
                                                     

1 వ్యాఖ్య: