23, డిసెంబర్ 2014, మంగళవారం

అ హం

                                           
                                          అ హం 
                                     అహము   వీడవలెను    నరులారమీరంచు

                                     నీతులన్ని   చెప్పి       నిక్కమ్ము  లెరిగించి

                                     కడకు  పాదపూజ     పలుమారు  చేయించె

                                     ఇంత  తెలిసి గురుడు   అహము   వీడలేక .


                                                                                                                    సు .త /

1 వ్యాఖ్య: